Sutartis

 SIUNTŲ IR KROVINIŲ VEŽIMO SUTARTIS

 

 

Eurosiuntos.Lt, ir

Mokėtojas (toliau vadinamas “Klientu”),(toliau kartu ir atskirai vadinamos „Šalimis“) sudarė šią sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

 

1.     SUTARTIES DALYKAS

 

1.1.   Eurosiuntos.Lt įsipareigoja vežti ar organizuoti Kliento perduotų siuntų ir krovinių vežimą kelių, geležinkelių, jūros ir/arba oro transportu, o Klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti atlyginimą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

2.     APIBRĖŽIMAI

 

2.1.   “Klientas”ir Eurosiuntos.Lt sąvokų reikšmė nurodyta šios Sutarties preambulėje.

2.2.   Siuntėjas– Klientas arba tretysis asmuo, nurodytas užsakyme ir/arba važtaraštyje (konosamente), kuris perduoda arba turi perduoti siuntą arba krovinį vežimui.

2.3.   Gavėjas- Klientas arba tretysis asmuo, nurodytas užsakyme ir/arba važtaraštyje (konosamente), kuris priima arba turi priimti  siuntą arba krovinį.

2.4.    „Šalys“arba „Šalis“ – tai Eurosiuntos.Lt ir Klientas nurodant jas abi kartu arba kiekvieną atskirai.

2.5.   „AWB”- tai sutrumpintas važtaraščio pavadinimas, kuris reiškia sutartį tarp šalių dėl kiekvienos atskiros  paslaugos suteikimo.

2.6.   Krovinys– dėžės, konteineriai, krepšiai, talpos, paketai, dokumentai, prekės ir kiti daiktai, išskyrus siuntas, kurie perduodami vežimui.

2.7.   Vežimas– siuntos ar krovinio pristatymas kelių, geležinkelių, jūros ir/arba oro transportu iš išsiuntimo punkto į paskirties punktą.

2.8.   Uždrausti daiktai – daiktai, kurių vežimas yra uždraustas pagal bent vienos iš valstybių, kurių teritorijoje teikiamos vežimo paslaugos (t.y. išsiuntimo, tranzito ar paskirties punkto valstybės), teisę. Gabenant siuntą ar krovinį oro transportu, prie uždraustų daiktų taip pat priskiriami daiktai, nurodyti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) priimtuose norminiuose teisės aktuose.

2.9.   Santykinis svoris– siuntos ar krovinio svoris, apmokestinamas pagal faktiškai užimamą vietą transporto priemonėje. Priklausomai nuo krovinio fizinių savybių, matuojamas kūbiniais metrais (m3) ar pakrovimo metrais(LDM).

2.10.“BAD”- tai deklaracija muitinės procedūroms atlikti.

 

2.11.Remote Area Service(RAS) – tai siuntų pristatymo paslauga į atokias vietoves, apibūdintas pašto indeksu arba vietovės pavadinimu.

2.12.Eurosiuntos.Lt darbo valandos-  pirmadienį - penktadienį nuo 9:00 iki 18:00

2.13.CMR konvencija – Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija, pasirašyta Ženevoje 1956 m. gegužės 19 d.

2.14.Varšuvos konvencija - Tarptautinio krovinių vežimo oro transportu sutarties konvencija, pasirašyta Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d. ir atitinkamai papildyta 1955 m. Hagos protokolu.

2.15.SMGS – Susitarimas dėl krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais, įsigaliojęs 1951 m. lapkričio 1 d.

2.16.CIM – Vienodosios vežimo geležinkeliais taisyklės, 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinių vežimų geležinkeliais Konvencijos priedas B.

2.17.Hagos-Visbiu taisyklės- 1924 m. rugpjūčio 25 d. Tarptautinė konvencija dėl kai kurių teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo (Hagos taisyklės), iš dalies pakeista 1968 m. vasario 23 d. protokolu (Visbiu taisyklės), taip pat 1979 m. gruodžio 21 d. Briuselyje priimtas Protokolas (Protokolas dėl SST).

 

 

3.     UŽSAKYMO PRIĖMIMAS

 

3.1.   Sutartyje nurodytas paslaugas Eurosiuntos.Lt teikia pagal Kliento raštu, elektroniniu paštu arba Eurosiuntos.Lt interneto svetainėje pateiktą užsakymą.

3.2.   Užsakyme Klientas privalo nurodyti visus būtinus rekvizitus ir pateikti reikalaujamą informaciją. Klientui nepateikus visos užsakymo formoje reikalaujamos informacijos, Eurosiuntos.Lt pasilieka teisę savo nuožiūra organizuoti vežimą, atsižvelgdamas į saugiam transportavimui reikalingas sąlygas bei kitas tinkamam užsakymo įvykdymui būtinas aplinkybes.

3.3.   Apie atsisakymą priimti užsakymą ir teikti paslaugas Eurosiuntos.Lt informuoja Klientą per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo užsakymo priėmimo momento, pasinaudodamas bet kuria iš Sutartyje nurodytų ryšio priemonių.

3.4.   Priėmęs Kliento užsakymą, Eurosiuntos.Lt įsipareigoja organizuoti savalaikį siuntos ar krovinio vežimą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

4.     SIUNTOS AR KROVINIO PRIĖMIMAS

 

4.1.   Siuntos ar kroviniai priimami arba pristatomi Kliento nurodytu adresu Eurosiuntos.Lt darbo valandomis.

4.2.   Krovinį ar siuntą į kurjerių ar vežėjų transporto priemones privalo pakrauti siuntėjas.

4.3.   Klientas atsako už tai, kad siuntoje ar krovinyje nebūtų uždraustų daiktų, jie būtų tinkamai supakuoti ir paženklinti taip, kad būtų galima identifikuoti siuntėją, gavėją ir paskirties vietą.

4.4.   Perduodant siuntą ar krovinį, norminių teisės aktų nustatyta tvarka yra surašomas važtaraštis (konosamentas), kuris turi būti patvirtintas laikantis teisinių reikalavimų tokių dokumentų pildymui. Perduodamas siuntą ar krovinį savo ar kito asmens vardu, Klientas sutinka, kad vežimui būtų taikomos Sutarties sąlygos. Klientas atsako už visus dėl siuntėjo klaidingai ar netiksliai nurodytų duomenų Eurosiuntos.Lt patirtus nuostolius. 

 

5.     SIUNTOS AR KROVINIO PATIKRINIMAS

 

5.1.   Priimdamas siuntą ar krovinį ir/arba jų vežimo metu Eurosiuntos.Lt arba Eurosiuntos.Lt atstovaujantis vežėjas turi teisę juos tikrinti.

5.2.   Priimdamas siuntą ar krovinį Eurosiuntos.Lt arba Eurosiuntos.Lt atstovaujantis vežėjas turi teisę pareikalauti įrašyti į važtaraštį (konosamentą) pastabas apie ženklinimą ir numeraciją, krovinio ar pakuotės išorinę būklę, vežimo sąlygas ir kitus reikšmingus duomenis. Jeigu siuntėjas nesutinka su pastabomis ir atsisako po jomis pasirašyti, Eurosiuntos.Lt turi teisę atsisakyti vykdyti savo pareigas pagal Sutartį.

5.3.   Klientas sutinka, kad teisę netrukdomai tikrinti (taip pat naudojant rentgeno spindulių ir kitokią įrangą) siuntą ar krovinį taip pat turi muitinė ir kitos valdžios institucijos.

 

6.     UŽDRAUSTI DAIKTAI

 

6.1.   Eurosiuntos.Lt nepriima vežti uždraustų daiktų.

6.2.   Paaiškėjus, kad perduodamą siuntą ar krovinį (ar jų dalį) sudaro uždrausti daiktai, Eurosiuntos.Lt arba Eurosiuntos.Lt atstovaujantis vežėjas atsisako juos (ar atitinkamą jų dalį) priimti ir organizuoti jų gabenimą. Jei šis faktas paaiškėja vėliau, siuntos ar krovinio (ar atitinkamos jų dalies) vežimas yra nutraukiamas.

6.3.   Klientas supranta ir pripažįsta, kad tyčia ar dėl neatsargumo užsakydamas uždraustų daiktų pervežimą, perduodamas arba bet kokiu būdu sąlygodamas jų perdavimą pervežimui, jis prisiima visišką atsakomybę už pasekmes ir įsipareigoja padengti Eurosiuntos.Lt visus dėl to patirtus nuostolius.

6.4.   Pavojingi kroviniai perduodami Eurosiuntos.Lt ir vežami laikantis tarptautinės ir nacionalinės teisės aktų reikalavimų.

 

7.     DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMAS

 

7.1.   Perduodamas siuntą ar krovinį siuntėjas privalo prie važtaraščio (konosamento) pridėti visus reikiamus dokumentus ir Eurosiuntos.Lt suteikti visapusišką informaciją apie siuntos ar krovinio savybes, jo vežimo sąlygas, taip pat kitą būtiną informaciją, reikalingą muitinės ir kitiems formalumams atlikti.

7.2.   Eurosiuntos.Lt neprivalo tikrinti 7.1 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos teisingumo. Klientas atsako  už visus nuostolius, atsiradusius dėl to, kad šie dokumentai ir duomenys buvo netikslūs.

7.3.   Eurosiuntos.Lt privalo pranešti Klientui apie gautos informacijos trūkumus, o jei gauta ne visa informacija, - pareikalauti iš Kliento visos reikalingos informacijos. Jeigu Klientas nepateikia reikalaujamos informacijos, Eurosiuntos.Lt turi teisę sustabdyti siuntos ar krovinio vežimą iki tol, kol tokia informacija bus pateikta.

7.4.   Eurosiuntos.Lt privalo saugoti važtaraštį (konosamentą) ir jame paminėtus dokumentus, o taip pat užtikrinti tinkamą jų panaudojimą LR įstatymų nustatyta tvarka.   

 

8.     VEŽIMO BŪDAS IR MARŠRUTAS

 

8.1.   Siuntos ar krovinio vežimo maršrutą ir transportavimo būdą užsakytai paslaugai Eurosiuntos.Lt pasirenka savo nuožiūra.

 

9.     MUITINĖS PROCEDŪROS

 

9.1.   Klientas įgalioja Eurosiuntos.Lt atlikti su šios sutarties vykdymu susijusias reikalingas muitinės procedūras ir įsispareigoja atlyginti Eurosiuntos.Lt visas su tokio pavedimo įvykdymu turėtas išlaidas. Kliento pageidavimu muitinės procedūros gali būti atliekamos jo pasirinkto partnerio, muitinės tarpininko paslaugas teikiančios bendrovės.

9.2.   Klientas garantuoja, kad visi jo, taip pat ir siuntėjo bei gavėjo padaryti pareiškimai ir pateikta informacija, susiję su siuntos ar krovinio eksportu ir importu, yra tikri ir teisingi. Klientas prisiima visą riziką dėl neteisingų duomenų pagrindu galinčios atsirasti atsakomybės ir įsipareigoja atlyginti Eurosiuntos.Lt visus dėl to patirtus nuostolius.

9.3.   Bet kokias baudas, sandėliavimo mokesčius ir kitas išlaidas, kurias Eurosiuntos.Lt patiria dėl Kliento kaltės arba muitinės ar kitų valdžios institucijų veiksmų (neveikimo), privalo padengti Klientas. Nurodytos išlaidos taip pat gali būti pareikalautos atlyginti ar išieškotos iš gavėjo prieš atiduodant jam siuntą ar krovinį.

 

10.   KROVINIO PERDAVIMAS

 

10.1.Atvežęs siuntą ar krovinį į paskirties punktą, Eurosiuntos.Lt arba Eurosiuntos.Lt atstovaujantis vežėjas privalo perduoti jį gavėjui. Jeigu siuntos ar krovinio svoris, kiekis viršija užsakyme pateiktus duomenis, Eurosiuntos.Lt pasilieka teisę atsisakyti vežti krovinį arba siuntą. Jeigu tai yra nustatoma pasverus siuntą ar krovinį terminale, siunta ar krovinys yra grąžinamas siuntėjui, o kliento sumokėta pinigų suma nėra grąžinama ir yra laikoma kompensacija už Eurosiuntos.Lt patirtą žalą.

10.2.Klientas atsako už tai, kad gavėjas siuntą ar krovinį priimtų Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais. Priimdamas siuntą ar krovinį gavėjas privalo kartu su Eurosiuntos.Lt ar jo įgaliotu atstovu patikrinti krovinio būklę. Gavėjui pasirašius važtaraštyje (konosamente) siunta ar krovinys laikomas perduotu. Klientas pripažįsta, kad atsižvelgiant į susiklosčiusią praktiką, vežimo metu gali būti surašyti keli važtaraščiai (konosamentai). Gavėjui pasirašius ant bet kurio iš važtaraščių (konosamentų), siunta ar krovinys laikomas perduotu, nors kiti važtaraščiai (konosamentai) dėl tos pačios siuntos ar krovinio ir nebūtų gavėjo pasirašyti.

10.3.Susidarius aplinkybėms, kurios apsunkina siuntos ar krovinio perdavimą (nėra techninių galimybių iškrauti, gavėjas nesurastas arba atsisako priimti siuntą ar krovinį, nesutikimas apmokėti važtaraštyje (konosamente nurodytais ar kitais pagrindais Eurosiuntos.Lt pagal Sutartį priklausančias sumas ir kt.), Eurosiuntos.Lt privalo prašyti tolesnių Kliento instrukcijų. Klientas privalo padengti Eurosiuntos.Lt instrukcijų gavimo ir vykdymo išlaidas.

10.4.Nesant 10.3 punkte nurodytų instrukcijų, Eurosiuntos.Lt turi teisę Kliento sąskaita siuntą arba krovinį grąžinti siuntėjui arba Kliento sąskaita jį iškrauti ir perduoti saugojimui. Tokiu atveju vežimas laikomas užbaigtu, o visi Kliento įsiskolinimai ir pareiga padengti Eurosiuntos.Lt turėtas išlaidas išlieka.

 

11.   KAINA IR APMOKĖJIMO TERMINAI

 

11.1.Tarptautiniai prekybiniai terminai (Incoterms) sudaro neginčijamą pagrindą mokėtoju laikyti gavėją.

11.2.Paslaugų kainos siuntoms nustatomos pagal galiojantį Eurosiuntos.Lt kainoraštį, kai paslauga suteikiama nustatytomis Eurosiuntos.Lt darbo valandomis.

11.3.Jeigu siuntos ar krovinio svoris, kiekis viršija užsakyme pateiktus duomenis, Eurosiuntos.Lt pasilieka teisę atsisakyti vežti krovinį arba siuntą. Jeigu tai yra nustatoma pasverus siuntą ar krovinį terminale, siunta ar krovinys yra grąžinamas siuntėjui, o kliento sumokėta pinigų suma nėra grąžinama ir yra laikoma kompensacija už Eurosiuntos.Lt patirtą žalą.

11.4.Klientas privalo apmokėti už Eurosiuntos.Lt  paslaugas iki siuntos ar krovinio priėmimo pervežimui.

Mokėjimai, nurodyti šioje sutartyje, laikomi įvykdytais tuomet, kai Kliento pervesti pinigai yra užskaitomi Eurosiuntos.Lt banko sąskaitoje. Iškilus ginčui dėl mokėjimo įvykdymo, Klientas turi pateikti mokėjimo įvykdymo faktą patvirtinančių dokumentų originalus.

11.5.Tarptautinės ar vietinės paslaugos bei paslaugos valstybinių švenčių metu arba pasibaigus nustatytam         darbo  laikui yra teikiamos pagal atskirą susitarimą su Klientu.

          11.6. Paslaugų kaina sąskaitoje  yra apskaičiuota Lietuvos litais, remiantis valiutos kursu, nustatytu     Lietuvos Banko 1 EUR= 3,4528 LTL. Tuo atveju, jeigu anksčiau minėtas valiutos kursas yra pasikeitęs, Eurosiuntos.Lt turi teisę į vienašališką ir neatidėliotiną naujų paslaugos kainų įvedimą, įpareigojantį klientus atsiskaityti Lietuvos litais pagal naują valiutos kursą.

 

 

12.         DRAUDIMAS

 

12.1.Siuntiniai, kurių vertė neviršija 100 JAV dolerių ekvivalento, apdraudžiami automatiškai. Didesnės vertės siuntos gali būti draudžiamos klientui pageidaujant. Tokių siuntų draudimo įmoka sudaro 2 (du) procentus nuo draudžiamojo siuntinio vertės, bet ne mažiau nei 50 (penkiasdešimt) litų. Siuntinys laikomas apdraustu tuo atveju, kai Klientas apmoka sąskaitą, draudimo įmokai padengti.

12.2.Siuntos ar kroviniai gabenami jūrų/oro, kelių ir geležinkelių transportu gali būti draudžiami Kliento prašymu šalių sutartomis sąlygomis už sutartą mokestį.

 

13.    ŠALIŲ SUTARTINĖ ATSAKOMYBĖ

 

13.1. Kiekviena iš Šalių atsako už įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą

13.3.Klientas pripažįsta Eurosiuntos.Lt arba Eurosiuntos.Lt atstovaujančio vežėjo teisę esant Kliento įsiskolinimui sulaikyti kaip užstatą bet kurią Kliento siuntą ar krovinį. Jeigu Klientas perduoda tokią siuntą ar krovinį trečiajam asmeniui, nurodytas apsunkinimas išlieka.

13.3.Šalys įsipareigoja bendradarbiauti išieškant regreso tvarka Šalies patirtus nuostolius iš kaltų trečiųjų asmenų (siuntos krovinio siuntėjo ar gavėjo, vežėjo, kitų asmenų).

        13.4. Eurosiuntos.Lt atsako už krovinio saugumą ir pristatymo terminus :

13.4.1 gabenant oro transportu – pagal 1929 m. spalio 12 d. Varšuvos konvenciją ir IATA taisykles, išdėstytas oro pervežimo važtaraštyje (AWB);

13.4.2. gabenant kelių transportu – pagal CMR konvenciją;

13.4.3. gabenant jūrų transportu – pagal Hagos-Visbio tarptautinės konvencijos su visais pakeitimais taisykles dėl kai kurių teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo.

13.5 Vežėjo atsakomybės ribas už prarastą ar sugadinta krovinį nustato siuntos važtaraštyje nurodytos sąlygos, kurios jokiu būdu negali viršyti vežėjo atsakomybės ribų, numatytų Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodekse, arba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose atskiras tarptautinio vežimo rūšis (pav. 1956 m. Ženevos tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją, 1929 m. Varšuvos konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo ir t.t.).

13.6. Eurosiuntos.Lt neatsako už Kliento nuostolius ar žalą, patirtą dėl aplinkybių, kurių Eurosiuntos.Lt negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

13.7.Klientui pageidaujant bei pasirašius papildomą sutartį, Eurosiuntos.Lt parengia “BAD”.

 

14.    RYŠIO PRIEMONĖS

 

14.1. Išskyrus išimtį, nurodytą 14.2 punkte, visi Sutartyje nurodyti užsakymai, pranešimai, užklausimai, informavimai, žinutės bei atsakymai į juos gali būti perduodami bet kuriomis iš nurodytų ryšio priemonių: telefonu, faksu, el. paštu (e-mailu), internetu, laišku.

14.2.  Pretenzijos, kiti pranešimai, kurie atitinkamą vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose įsakmiai nurodyti kaip rašytiniai, gali būti pateikiami tik raštu.

14.3.  Šalys susitaria, kad šioje Sutartyje terminai "raštu", "rašytinis" apima bet kurio pagal Sutartį reikalaujamo dokumento pateikimą faksu, registruotu laišku.

14.4.  Esant kitos Šalies reikalavimui, Šalis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokio reikalavimo gavimo privalo patvirtinti savo faksimilinį pranešimą pateikdama autentišką dokumentą.

 

 

15.   Sutarties galiojimas ir nutraukimas

 

15.1.  Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo datos ir galioja  iki siuntos ar krovinio pristatymo gavėjui arba, iškilus ginčam, iki ginčo sprendimo pabaigos.

 

 

16.   Taikomi įstatymai IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

16.1.Visos pretenzijos dėl siuntų pagal šią Sutartį siuntimo Eurosiuntos.Lt turi būti pateiktos raštu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo siuntos paėmimo dienos.

16.2. Ši Sutartis sudaryta ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

16.3. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja turi būti išspręsti Šalių susitarimu. Jei Šalims pasiekti susitarimo nepavyksta, ginčas turi būti sprendžiamas įstatymų nustatytatvarka Vilniaus miesto Iame apylinkės teisme arba Vilniaus apygardos teisme, priklausomai nuo ginčo sumos.